Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 1R-142

 

Baltijos šalių galvos ir kaklo onkologijos asociacija

ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Baltijos šalių galvos ir kaklo onkologijos asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. 

2. Asociacijos veiklos laikotarpis - neribotas

3. Asociacijos finansiniai metai: 01 01 - 12 31.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4.1 Asociacijos veiklos tikslas yra skatinti Baltijos šalių galvos ir kaklo onkologijos vystymąsi pasitelkus medicinos mokslą bei praktiką, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesus ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius interesus.

4.2 Asociacijos uždaviniai yra kelti Asociacijos narių profesinę kvalifikaciją, palaikyti mokslinių tyrimų ir medicinos praktikos ryšius, palaikyti bendradarbiavimą su gretutinių specialybių atstovais ir kitų regionų ar užsienio valstybių specialistais, draugijomis, asociacijomis ar sąjungomis, taip pat aktyviai remti galvos ir kaklo onkologijos, kaip medicinos mokslo šakos, pasiekimus, skatinti galvos ir kaklo onkologijos mokslinius tyrimus bei platinti informaciją apie jų reikšmę visuomenei.

4.3 Savo tikslams pasiekti Asociacija rengia susirinkimus organizaciniais bei tiksliniais klausimais, organizuoja galvos ir kaklo onkologijos mokslines - praktines konferencijas bei leidžia jų medžiagą, padeda kitoms draugijoms organizuojant mokslines praktines konferencijas, taip pat rengia pasiūlymus Sveikatos apsaugos įstaigoms galvos ir kaklo onkologijos klausimais. Asociacija turi teisę vykdyti bet kokią kitą įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams.

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Prezidentui prašymą įstoti į Asociaciją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

8. Asociacijos narių pareigos:

8.1. laikytis Asociacijos įstatų;

8.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo, Prezidento nutarimus;

8.3. dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ĮSTOJIMO, IŠSTOJIMO, PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

9. BENDROSIOS NUOSTATOS

9.1. Ši tvarka reglamentuoja stojimo, išstojimo ir pašalinimo iš Baltijos šalių galvos ir kaklo onkologijos asociacijos (toliau – BGKO asociacijos) narių sąlygas.

9.2. Tvarka sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir Baltijos šalių galvos ir kaklo onkologijos asociacijos įstatais.

9.3. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikoje ir kitose Baltijos šalyse (Latvija, Estija) gyvenantys veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su galvos ir kaklo onkologija.

9.4. Pagal LR Asiociacijos įstatymo 4 str. 3 punktą, Asociacijos steigėjai automatiškai tampa jos nariais, todėl jiems nereikia mokėti stojimo mokesčio.

9.5. Steigėjams Asociacijos steigimo išlaidos negrąžinamos.

9.6. Kasmetinis nario mokestis privalomas visiems BGKO Asociacijos nariams, įskaitant steigėjus.

9.7. Į Asociacijos banko sąskaitą sumokėtas stojimo ir/ar metinis mokestis negrąžinamas be išimčių.

10. ĮSTOJIMO TVARKA

10.1.Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys tapti asociacijos nariais, asociacijai pateikia nustatytos formos rašytinį prašymą (toliau – prašymas) elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

10.2. Prašyme turi būti nurodyta juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, o fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasis adresas, šių asmenų veiklos pobūdis.

10.3. Asociacijos Prezidentas per 14 (kalendorinių) dienų išnagrinėja prašymą, jei būtina patikslina gautą prašymą, ir pateikia informaciją valdybai.

10.4.Nauji nariai priimami asociacijos valdybos sprendimu. Valdyba sprendimą priima per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo datos.

10.5. Asociacijos Prezidentas per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją apie valdybos priimtą sprendimą.Nariu tampama tik po atitinkamo valdybos sprendimo.

10.6. Priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo atsisakyta priimti asmenį į BGKO asociacijos narius, pastarasis turi teisę pakartotinai kreiptis su prašymu dėl stojimo į asociaciją aukščiau nurodyta tvarka.

11. IŠSTOJIMO TVARKA

11.1. Asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos pateikęs prašymą asociacijai, visiškai įvykdęs savo įsipareigojimus asociacijai ir su ja atsiskaitęs. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

11.2. Sprendimą dėl asociacijos nario išstojimo priima valdyba. Asociacijos valdyba per 10 (dešimt) darbo dienų išnagrinėja gautą prašymą ir pateikia raštu atsakymą dėl priimto nutarimo.

11.3.Išstojimas iš BGKO asociacijos neatima teisės ateityje pakartotinai kreiptis į asociaciją su prašymu dėl pakartotino įstojimo. Ši teisė netaikoma, jeigu buvęs BGKO asociacijos narys išstodamas iš asociacijos nepadengė įsiskolinimo už nesumokėtą nario mokestį.

12. PAŠALINIMO TVARKA

12.1. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos valdybos narių 2/3 balsų sprendimu, jeigu pažeidė asociacijos įstatus, asociacijos vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo asociacijos nustatytų nario mokesčių.

12.2. Priimtas sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

13. Asociacijos organai yra:

13.1. visuotinis narių susirinkimas;

13.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – Prezidentas;

13.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

13.4. revizorius.

14. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

15. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia Prezidentas kartą per metus, ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Prezidentas ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 18 punkte nurodyta tvarka. Visuotiniame susirinkime nesant kvorumo (1/2 narių) per 60 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 valdybos narių.

16. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją. 

17. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 5 (penkių) valdybos narių, revizorius arba Prezidentas.

18. Prezidentą renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas iš jau išrinktų valdybos narių.

19. Prezidentas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

20. Prezidentas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

20.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

20.2. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

20.3. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

20.4. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, revizoriui, valdybai ir Asociacijos nariams;

20.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

20.6. analizuoja valdybos pasiūlymus;

20.7. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

20.8. reguliuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

20.9. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

21. Pirmoji Asociacijos valdyba, revizorius bei Prezidentas išrenkami steigėjų steigiamojo susirinkimo metu. Esamos AsociacijosValdybą _______3_______  metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Valdybą sudaro ______9_______  nariai (-ių) (įskaitant Prezidentą), kuriais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

22. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.

23. Valdyba iš savo narių renka Prezidentą ir revizorių.

24.Valdybos nariams už veiklą valdyboje _____________neatlyginama__________ .

25. Valdyba: 

25.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir Prezidentui;

25.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

25.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir Prezidento keliamus klausimus;

25.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

25.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

25.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

27. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 2/3 josnarių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

VI. ASOCIACIJOS PAJAMŲ ŠALTINIAI

28. BGKO asociacija pajamas gali gauti iš juridinių asmenų paramos forma bei iš fizinių asmenų paramos forma ir/arba skiriant 2% gyventojų pajamų mokesčio. Asociacijos lėšas gali sudaryti:

28.1. stojamasis įnašas;

28.2. metinis narystės mokestis;

28.3. savanoriški Asociacijos narių įnašai;

28.4. fondų bei rėmėjų skiriamos lėšos;

28.5. fizinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų skirtos lėšos;

28.6. savivaldos bei valstybės institucijų skiriamos lėšos;

28.7. dovanojamas inventorius;

28.8. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Sąjungos lėšas;

28.9. skolintos bei kitos teisėtai gautos lėšos;

29. Parama Asociacijai turi būti pervedama į banko sąskaitą Asociacijos Prezidento patvirtintos sutarties paramai gauti pagrindu.

VII. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

30. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

31. Prezidentas per 4mėn. turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

32. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo valdybos narių 3 (trijų) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VIII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

33. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami: VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. 

34. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

35. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka tvirtinama Asociacijos Prezidento.

36. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

IX. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

37. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Prezidentas, vadovaudamasis teisės aktais.

X. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

38. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XI. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

39. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XII. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

40. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.

41. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Įstatai pasirašyti:

                                                                                  Steigėjas: Viktoras Rudžianskas

                                                                                  Steigėjas: Evaldas Padervinskis

                                                                                  Steigėjas: Evelina Jaselskė